آرشیو اخبار

دستگاه تست عملکرد یونیورسال انواع کویل جرقه زنی موتور خودروهای سواری

دستگاه تست عملکرد یونیورسال انواع کویل جرقه زنی موتور خودروهای سواری

دستگاه تست عملکرد یونیورسال انواع کویل جرقه زنی موتور خودروهای سواری مدل PND ۴۶۰۱ – ZND ۲۰۲۲ ICFTS به منظور اندازه گیری پارامتر هایی همچون اندازه گیری مقادیر اندوکتانس و مقاومت سیم پیچ اولیه ، اندازه گیری زمان شارژ سیم پیچ اولیه ، اندازه گیری ولتاژ صعود ولتاژ ثانویه و اندازه گیری زمان ، جریان و انرژی جرقه ثانویه طراحی و ساخته شده است .

ادامه مطلب
دستگاه تست دوام یونیورسال انواع گردگیر پلوس خودرو ها مختلف

دستگاه تست دوام یونیورسال انواع گردگیر پلوس خودرو ها مختلف

دستـگاه تسـت دوام یونیـورسال انـواع گـردگیر پلـوس خـودروهـای مختـلف ، تحـت شـرایط محیطـی سرد ، گرم و ازون (Drive Shaft Duster Endurance Test System In Cold – Hot – Ozone Enviroment) مدل PND ۴۶۰۱ – ZND ۲۰۲۲ DSGETS مطابق با استاندارد IK-۵۴۱۰۷۰۰۰۴۴ طراحی و ساخته شده است و کلیه الزامات و نیازمندی های قید شده در استاندارد مذکور را پوشش می دهد .

ادامه مطلب