اختراعات

تعداد بازدید:۲۵۵۲

سامانه تهویه مطبوع سرد و گرم با کنترل رایانه ای

       این اختراع مربوط است به روش و دستگاهی برای ایجاد هوای سرد و گرم در اتومبیل و ساختمانها که به کمک مجموعه­ ای از حسگرها، ریزپردازنده و عمل کننده­ ها کنترل می­ شود . سامانه هوشمند ، ساده، کارآ و کم هزینه تهویه مطبوع یکپارچه برای خودرو یا ساختمان که دارای مسـیر هوای گرم و سرد واحد است . جزء سرمـایشی آن از روش تبخیر آب چند مرحله­ ای با سیکل ترکیبـی و جزء گرمـایشی آن از مبدل حرارتی آب داغ - هوا استفاده می­ کند . با بکارگیری این سامانه در اتومبیل ، تامین آب آشامیدنی بهداشتی و خنک در فصول گرم سال برای سرنشینان خودرو مقدور خواهد بود . این سامانه قادر است رطوبت هوای خروجی را تنظیم نموده و از خشک شدن هوا ممانعت به عمل آورد . با بکارگیری صافی های ویژه با پوشش های نانو سیلوری و حذف هرگونه میکرو ارگانیسم های مضر ، بو ، ذرات معلق و آلودگی ، هوایی پاک و عاری از هر گونه آلودگی ، ذرات و . . . را تامین می­ نماید . با استفاده از دستگاه خوشبو کننده هوا ، تولید هوایی خوش رایحه و عاری از بوهای زاید را ممکن می­ سازد . مهمترین ویژگی سامانه تهویه مطبوع حاضر راندمان بسیار بالای آن و صرفه جوئی زیاد در مصرف انرژی می باشد . از طرف دیگر عدم استفاده از مواد و گازهای آلاینده که در سامانه های مشابه بکار گرفته می شود ، این اختراع را در رده تکنولوژی های نوین ، سبز  و دوستدار محیط زیست قرار می دهد .

 

سازوکار افزایندۀ هیدرولیکی دامنه امواج برای افزایش راندمان مولدهای خطی جریان الکتریسته از امواج دریا

     سازوکار افزایندۀ هیدرولیکی دامنه امواج برای افزایش راندمان مولدهای خطی جریان الکتریسته از امواج دریا ، یک سازوکار هیدرولیکی جهت افزایش راندمان مـولدهای الکتریسته ( ژنراتور ) خطی است که انرژی مورد نیاز آن از امواج دریا تامین می گردد . هدف از این اختراع رفع مشکل کاهش راندمان مولد های جریان الکتریسته فعلی ، در شرایط آرام و بدون موج بودن دریا می باشد .

     در ایـن اختـراع بـرای تبـدیل انـرژی امـواج بـه انـرژی الکتـریکی ، از یـک سازوکار هیدرولیکی برای افزایش دامنه امواج دریا و بهبود راندمان مولدهای الکتریسته ( ژنراتور ) خطی استفاده شده است . مولد الکتریکی خطی به کار گرفته شده در این اختراع دارای یک پیستون مغناطیسی متحرک با حرکت رفت و برگشتی و یک سیم پیچ ثابت حول آن می باشد . مولد الکتریسته خطی به واسطۀ مبدل و تنظیم کنندۀ هیدرولیکی به گوی شناور که در سطح دریا واقع شده است و با انرژی امواج به بالا و پایین حرکت می کند ، متصل شده است . مبدل و تنظیم کنندۀ هیدرولیکی مذکور قادر است ، نوسانات کم دامنۀ امواج را به نوسانات پر دامنۀ پیستون مولد الکتریسته خطی تبدیل نماید . بدین ترتیب سامانۀ موضوع این اختراع قادر است ، حتی در زمانی که دریا آرام و دارای امواجی با فرکانس و دامنه بسیار پایین می باشد ، میزان الکتریستۀ مناسبی تولید کرده و دارای راندمان بسیار بالا تری نسبت به دیگر مولدها باشد . از طرف دیگر ، هنگامی که دریا ناآرام و طوفانـی می گـردد و دامـنۀ امواج شدت می یابد ، مبدل و تنظیم کنندۀ هیدرولیکی فوق الذکر ؛ سرعت حرکت رفت و برگشتی پیستون مغناطیسی مولد الکتریسته خطی را کنترل و مدیریت نموده و اجازه نخواهد داد تا سرعت آن و در نتیجه میزان ولتاژ خروجی مولد الکتریسته از حد مجاز تعیین شده ، فراتر رود .

 

دستگاه مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی با سازوکار حرکتی و ساختار مکانیکال اوربیتال

 

     سازوکار حرکتی و ساختار مکانیکی جدید برای دستگاه مقطع‌نگاری رایانه‌ای تک ‌فوتونی از قلب ( Cardiac SPECT Gantry ) ، سازوکار و ساختار مکانیکی جدیدی و جمع و جوری برای دستگاه های مقطع نگاری تک فوتونی از قلب ارائه می نماید که از نوع گنتری های دارای مرکز دوران فیزیکی و واقعی بوده ، بیمار در وضعیت نیمه نشسته اسکن می شود و از دو دوربین اشعه گاما که با زاویه ثابت 90 درجه نسبت به یکدیگر واقع شده اند و نیمساز آن ها از مرکز دورانشان عبور می کند ، بهره می برد . این دو دوربین گاما می توانند از انواع مجهز به آشکارسازهای لوله تکثیر کننده فوتون یا آشکارسازهای حالت جامد باشند .

این گنتری دارای سه درجه آزادی برای تصویر برداری :

     1-1) یک محور حرکت دورانی که با سطح افق زاویه ای در حدود 30 درجه می سازد و دوربین های گاما حول محور فیزیکی آن حول بیمار دوران می نماید ( محور Ɵ ) .

     2-1) یک محور حرکت خطی شعاعی که منطبق بر نیمساز دو دوربین گاما واقع شده اسـت و توسط آن شعاع دوران دوربین ها حول بیمار قابل تغییر و تنظیم می باشـد ( محور R ) .

     3-1) یک محور حرکت خطی افقی که عمود بر راستای طولی گنتری و موازی با سطح زمین می باشد و قادر است موقعـیت مـرکز دوران مـحور Ɵ را در راسـتای افقی تغییر دهد ( محور X ) .

و دو درجه آزادی برای موقعیت دهی اولیه بیمار می باشد :

     1-2) یک محور حرکت خطی که با سطح افق زاویه ای در حدود 30 درجه ساخته و موازی محور دوران دوربین های گاما می باشد و توسط آن موقعیت قلب بیمار در میدان دید دوربین ها گاما قرار داده می شود ( محور Y ) .

     2-2) یک محور حرکت دورانی که می تواند زوایه پشتی صندلی را به میزان 10+/- درجه تغییر دهد ( محور α ) . بنابراین این درجۀ آزادی به نوعی قادر است موقعیت فاصله عمودی قلب بیمار تا سطح زمین را تغییـر دهـد . این محـور علی الخصوص در هنگام تغییـر وضعـیت بیمار از حالت طاق باز ( Supine ) به دمر ( Prone ) و برای تنظیم موقعیت پشتی صندلی جهت ممانعت از گیر کردن دوربین به پشتی صندلی بسیار مفید می باشد .

 

سامانه مبدل چگالشی هوشمند برای بویلرهای تاسیسات گرمایشی با آب داغ

( شوفاژ )

        مبدل حرارتی چگالشی هوشمند برای بویلرهای تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) ، از یک مبدل حرارتی گاز به مایع که در مسیر گازهای داغ خروجی از بویلر تاسیسات گرمایش مرکزی نصب می گردد ، استفاده نموده تا گرمای نهان گازهای داغ خروجی از بویلر را جذب و بازیافت نماید . این سامانه از یک سیستم کنترل هوشمند مجهز به یک ریزپردازنده بهره گیری کرده که قادر است سامانه را در شرایط بهینـه مدیریت و کنترل نماید .

         مبدل حرارتی چگالشی هوشمند برای بویلرهای تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) می تواند بر روی تاسیسات گرمایش مرکزی موجود و یا در حال احداث نصب شده و از طریق جذب انرژی نهان گازهای داغ خروجی از بویلر و بازیافت آن ها ، راندمان بویلرهای متداول فعلی را تا حداقل 95% افزایش دهد . این سامانه دارای هزینۀ اولیه ای بسیار پایین تر از تاسیسات چگالشی امروزی است . روش تامین آب سرد ورودی به مبدل حرارتی چگالشی هوشمند موضوع این اختراع بگونه ای است که مشکلات بویلرهای چگالشی فعلی را نداشته و مبدل حرارتی آن در جمیع شرایط با بالاترین راندمان ممکن ، تمامی انرژی ناشی از احتراق سوخت در بویلر را جذب می نماید . سامانۀ مبدل حرارتی چگالشی هوشمند با چگالش بخار آب و گازهای آلایندۀ خروجی از بویلر ، از ورود آنها به جو ممانعت به عمل آورده و بدین ترتیب موجب حفاظت از محیط زیست ، کاهش آلـودگی و پـدیدۀ وارونگی هوا می گردد .

 

سامانه کنترل هوشمند دیجیتال با منطق PID فازی برای سامانه های سرمایشی با سازوکار تبخیر آب

       سامانۀ کنترل هوشمند دیجیتال با منطق  PID فازی برای سامانه های سرمایشی با سازوکار تبخیر آب ، از یک ریـزپـردازنده جـهت کنتـرل عملکـرد کولر های آبی بهره گیری می نماید و قادر است مصرف برق و آب کولرهـای آبی را در شرایط بهینـه مدیریت و کنترل نماید . در این سامانه مجموعه ای از سنسورها ، دما و رطوبت نسبی محیط داخل و دمای محیط خارج را اندازه گیری می نمایند . این دستگاه با بهره گیری از یک نرم افزار ویژه که بر اساس منطق فازی و کنترل  PID ، طراحی و اجرا شده است ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ سرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ برق و آب را به حداقل رساند  .از طرف دیگر کاربر دما و رطوبت نسبی مطلوب خود را بر روی سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تقویم شمسی جهت برنامه ریزی زمانی کنترل خودکار کولر ، انجام عملیات سرویس و نگهداری ، مدیریت مصرف آب و انرژی و . . . می باشد . یک مجموعۀ فرستنده / گیرنده بیسیم رادیوئی با بُردی در حدود 100 متر ، امکان کنترل از راه دور و ارسال فرمان های اصلی کولر را فراهم می آورد . ریزپردازنده با بهره گیری از اطلاعات دریافتی از سنسورهای دما و رطوبت ، تنظیمات شرایط محیطی مورد درخواست کاربر و تاریخ و زمان فعلی ، و برنامۀ زمانی تعریف شده توسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ سرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ برق و آب را به حداقل رساند  .

 

سامانه کنترل هوشمند و مدیریت مصرف آب و انرژی کولرهای آبی 

       سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف آب و انرژی کولر های آبی  ، از یک ریـزپـردازنده جـهت کنتـرل عملکـرد کولر های آبی بهره گیری می نماید . در این سامانه مجموعه ای از سنسورها ، دما و رطوبت نسبی محیط داخل و دمای محیط خارج را اندازه گیری می نمایند . از طرف دیگر کاربر دما و رطوبت نسبی مطلوب خود را بر روی سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تقویم شمسی جهت برنامه ریزی زمانی کنترل خودکار کولر ، انجام عملیات سرویس و نگهداری ، مدیریت مصرف آب و انرژی و . . . می باشد . یک مجموعۀ فرستنده / گیرنده بیسیم رادیوئی با بُردی در حدود 100 متر ، امکان کنترل از راه دور و ارسال فرمان های اصلی کولر را فراهم می آورد . ریزپردازنده با بهره گیری از اطلاعات دریافتی از سنسورهای دما و رطوبت ، تنظیمات شرایط محیطی مورد درخواست کاربر و تاریخ و زمان فعلی ، و برنامۀ زمانی تعریف شده توسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ سرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ برق و آب را به حداقل رساند  .

 

سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ

( شوفاژ )

     سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) از یک ریزپردازنده جهت کنترل عملکرد سامانه گرمایش بهره گیری می نماید . این سامانۀ کنترل هوشمند صرفاً هدایت ، کنترل و مدیریت تجهیزات مرکزی تاسیسات گرمایشی ( موتورخانه ) را بر عهده دارد . لذا تجهیزات جانبی نظیر رادیاتورهای گرمایش هوای ساختمان و . . . که خارج از محیط تاسیسات مرکزی بوده و در دیگر قسمت های مختلف ساختمان نصب شده اند می بایست توسط تجهیزات کنترلی موضعی ، نظیر شیرهای ترموستاتیک و . . . مدیریت و کنترل گردند .

در این سامانه مجموعه ای از سنسورهای دمای دیجیتال ، دمای آب در حالِ گردش در قسمت های مختلف سامانۀ گرمایشی و همچنین دمای هوای محیط خارج از ساختمان ( هوای آزاد ) را اندازه گیری می نمایند . از طرف دیگر کاربر صرفاً دمای آب گرم بهداشتی و دمای آب داغ رادیاتورهای شوفاژ را بر روی سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تقویم شمسی جهت برنامه ریزی زمانی کنترل خودکار سامانۀ گرمایشی ، انجام عملیات سرویس و نگهداری ، مدیریت مصرف انرژی و . . . می باشد . ریزپردازنده با بهره گیری از اطلاعات دریافتی از سنسورهای دما ، تنظیمات شرایط مورد درخواست کاربر و تاریخ و زمان فعلی ، و برنامۀ زمانی تعریف شده توسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ گرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ حرارتی و الکتریکی را به حداقل رساند . بدین ترتیب در سامانۀ کنترل هوشمند مورد بحث ، ترموستات های الکترومکانیکال متداول و قدیمی حذف شده و جای خود را به رله های قدرتی خواهند داد که تحت کنترل ریزپردازنده ، طبق برنامه ریزی انجام شده ، و با توجه به فیدبک های بدست آمده از سنسورهای دمای دیجیتال و بر حسب ساعت و تقویم جاری عمل می نمایند .

در فصول سرد سال گرمایش فضای داخلی ساختمان ها اعم از مسکونی ، اداری ، کارگاهی و . . . به منظور فراهم ساختن آسایش و آرامش افرادی که در این محیط ها کار و زندگی می نمایند از دیرباز مد نظر مهندسین و طراحان سامانه های گرمایشی بوده و هست . همچنین تامین آب گرم بهداشتی جهت شستشو و استحمام در تمامی فصول سال یکی از نیاز های مهم و اساسی ساکنین هر ساختمان می باشد . در این راستا روش های مختلف و متنوعـی بـرای گرمـایش و تامیـن آب گـرم بهـداشتی ایـن محیـط ها ابـداع گردیـده است . استفـاده از سامـانه های گرمایشی مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) یکی از متداول ترین روش های گرمایش باشد .

 

سامانه تهویه مطبوع سرد و گرم با کنترل رایانه ای

 

     این اختراع مربوط است به روش و دستگاهی برای ایجاد هوای سرد و گرم در اتومبیل و ساختمانها که به کمک مجموعه­ ای از حسگرها، ریزپردازنده و عمل کننده­ ها کنترل می­ شود . سامانه هوشمند ، ساده، کارآ و کم هزینه تهویه مطبوع یکپارچه برای خودرو یا ساختمان که دارای مسـیر هوای گرم و سرد واحد است . جزء سرمـایشی آن از روش تبخیر آب چند مرحله­ ای با سیکل ترکیبـی و جزء گرمـایشی آن از مبدل حرارتی آب داغ - هوا استفاده می­ کند . با بکارگیری این سامانه در اتومبیل ، تامین آب آشامیدنی بهداشتی و خنک در فصول گرم سال برای سرنشینان خودرو مقدور خواهد بود . این سامانه قادر است رطوبت هوای خروجی را تنظیم نموده و از خشک شدن هوا ممانعت به عمل آورد . با بکارگیری صافی های ویژه با پوشش های نانو سیلوری و حذف هرگونه میکرو ارگانیسم های مضر ، بو ، ذرات معلق و آلودگی ، هوایی پاک و عاری از هر گونه آلودگی ، ذرات و . . . را تامین می­ نماید . با استفاده از دستگاه خوشبو کننده هوا ، تولید هوایی خوش رایحه و عاری از بوهای زاید را ممکن می­ سازد . مهمترین ویژگی سامانه تهویه مطبوع حاضر راندمان بسیار بالای آن و صرفه جوئی زیاد در مصرف انرژی می باشد . از طرف دیگر عدم استفاده از مواد و گازهای آلاینده که در سامانه های مشابه بکار گرفته می شود ، این اختراع را در رده تکنولوژی های نوین ، سبز  و دوستدار محیط زیست قرار می دهد .

 

دستگاه قابل حمل دیجیتال برای تست کنتورهای آب

 

      دستگاه قابل حمل دیجیتال برای تست کنتورهای آب یک ابزار قابل حمل توسط نفر برای تعیین دقت اندازه گیری و کنترل کیفی کارکرد کنتورهای آب خانگی تا سایز 1 اینچ در محل نصب شده و بدون نیاز به باز نمودن کنتور تحت آزمایش می باشد . این دستگاه طبق استاندارد بین المللی ISO 4064 - 3 طراحی شده و کلیه نیازمندیهای اساسی برای کنترل دقت اندازه گیری کنتور تحت آزمایش را برآورده می سازد . این دستگاه بر اساس مقایسه حجم آب قرائت شده توسط کنتور آب تحت آزمایش با یک مرجع اندازه گیری حجم دقیق در دبی هـای مشخص ( دبی اسمی ، دبی مینیمم و دبی ماکزیمم کنتور تحت آزمایش ) کار می نماید . دستگاه قابل حمل دیجیتال برای تست کنتورهای آب قادر است تا حجم آب عبور نموده و دبی لحظه ای آب را با دقت بسیار بالائی قرائت نموده و بصورت دیجیتال نمایش میدهد.همواره نیاز به وجود چنین سیستمی برای کنترل صحت و دقت عملکرد کنتورهای آب نصب شده در سایت مشترکان از جانب سازمان های آب و فاضلاب که تامین کننده و فروشندگان آب لوله کشیِ تصفیه شده و بهداشتی در شهر های مختلف می باشند ، احساس می گردید . چراکه عدم دقت و صحت عملکرد کنتورهای آب می تواند در دراز مدت ضررهای سنگین و هنگفتی را به سازمان های آب و فاضلاب و یا مشترکان آنها تحمیل نموده و در نهایت منجر به عدم بازگشت سرمایه گذاری سازمان های آب و فاضلاب و یا نارضایتی مشترکان گردد . اعتراض مشترکان نسبت به هزینه آب مصرفی خود مسئله است که تمامی سازمان های آب و فاضلاب با آن مواجه هستند . در اینگونه موارد اکثر مشترکان دلیل افزایش هزینه آب مصرفی خود را عدم دقت و صحت عملکرد کنتور آب خود دانسته و مایل هستند که دقت کنتور آب آنها در حضور خودشان آزمایش گردد . از طرف دیگر کاهش و یا افزایش غیر متعارف مصرف یک مشترک ، امکان بروز نشتی در سیستـم لوله کشی مصرف کننده ، خـرابی یا عـدم دقت کنتـور و یا دستـکاری آن را برای سـازمان های آب و فاضلاب قوت می بخشد که این موارد نیز با اندازه گیری دقت کنتور در محل نصب شده قابل پیگیری خواهد بود .