اختراعات

اختراعات

عکس محصول

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

این اختراع مربوط است به روش و دستگاهی برای ایجاد هوای سرد و گرم در اتومبیل و ساختمانها که به کمک مجموعه­ ای از حسگرها، ریزپردازنده و عمل کننده­ ها کنترل می­ شود . سامانه هوشمند ، ساده، کارآ و کم هزینه تهویه مطبوع یکپارچه برای خودرو یا ساختمان که دارای مسـیر هوای گرم و سرد واحد است . جزء سرمـایشی آن از روش تبخیر آب چند مرحله­ ای با سیکل ترکیبـی و جزء گرمـایشی آن از مبدل حرارتی آب داغ - هوا استفاده می­ کند . با بکارگیری این سامانه در اتومبیل ، تامین آب آشامیدنی بهداشتی و خنک در فصول گرم سال برای سرنشینان خودرو مقدور خواهد بود . این سامانه قادر است رطوبت هوای خروجی را تنظیم نموده و از خشک شدن هوا ممانعت به عمل آورد . با بکارگیری صافی های ویژه با پوشش های نانو سیلوری و حذف هرگونه میکرو ارگانیسم های مضر ، بو ، ذرات معلق و آلودگی ، هوایی پاک و عاری از هر گونه آلودگی ، ذرات و . . . را تامین می­ نماید . با استفاده از دستگاه خوشبو کننده هوا ، تولید هوایی خوش رایحه و عاری از بوهای زاید را ممکن می­ سازد . مهمترین ویژگی سامانه تهویه مطبوع حاضر راندمان بسیار بالای آن و صرفه جوئی زیاد در مصرف انرژی می باشد . از طرف دیگر عدم استفاده از مواد و گازهای آلاینده که در سامانه های مشابه بکار گرفته می شود ، این اختراع را در رده تکنولوژی های نوین ، سبز  و دوستدار محیط زیست قرار می دهد .

سامانه تهویه مطبوع سرد و گرم با کنترل رایانه ای

گواهی ثبت اختراع

شماتیک / بلوگ دیاگرام / نقشه

شماتیک / بلوگ دیاگرام / نقشه

سازوکار افزایندۀ هیدرولیکی دامنه امواج برای افزایش راندمان مولدهای خطی جریان الکتریسته از امواج دریا ، یک سازوکار هیدرولیکی جهت افزایش راندمان مـولدهای الکتریسته (ژنراتور) خطی است که انرژی مورد نیاز آن از امواج دریا تامین می گردد . هدف از این اختراع رفع مشکل کاهش راندمان مولد های جریان الکتریسته فعلی ، در شرایط آرام و بدون موج بودن دریا می باشد .

  در ایـن اختـراع بـرای تبـدیل انـرژی امـواج بـه انـرژی الکتـریکی ، از یـک سازوکار هیدرولیکی برای افزایش دامنه امواج دریا و بهبود راندمان مولدهای الکتریسته ( ژنراتور ) خطی استفاده شده است . مولد الکتریکی خطی به کار گرفته شده در این اختراع دارای یک پیستون مغناطیسی متحرک با حرکت رفت و برگشتی و یک سیم پیچ ثابت حول آن می باشد . مولد الکتریسته خطی به واسطۀ مبدل و تنظیم کنندۀ هیدرولیکی به گوی شناور که در سطح دریا واقع شده است و با انرژی امواج به بالا و پایین حرکت می کند ، متصل شده است . مبدل و تنظیم کنندۀ هیدرولیکی مذکور قادر است ، نوسانات کم دامنۀ امواج را به نوسانات پر دامنۀ پیستون مولد الکتریسته خطی تبدیل نماید . بدین ترتیب سامانۀ موضوع این اختراع قادر است ، حتی در زمانی که دریا آرام و دارای امواجی با فرکانس و دامنه بسیار پایین می باشد ، میزان الکتریستۀ مناسبی تولید کرده و دارای راندمان بسیار بالا تری نسبت به دیگر مولدها باشد . از طرف دیگر ، هنگامی که دریا ناآرام و طوفانـی می گـردد و دامـنۀ امواج شدت می یابد ، مبدل و تنظیم کنندۀ هیدرولیکی فوق الذکر ؛ سرعت حرکت رفت و برگشتی پیستون مغناطیسی مولد الکتریسته خطی را کنترل و مدیریت نموده و اجازه نخواهد داد تا سرعت آن و در نتیجه میزان ولتاژ خروجی مولد الکتریسته از حد مجاز تعیین شده ، فراتر رود .

سازوکار افزایندۀ هیدرولیکی دامنه امواج برای افزایش راندمان مولدهای خطی جریان الکتریسته از امواج دریا

گواهی ثبت اختراع

شماتیک / بلوگ دیاگرام / نقشه

شماتیک / بلوگ دیاگرام / نقشه

  سازوکار حرکتی و ساختار مکانیکی جدید برای دستگاه مقطع‌نگاری رایانه‌ای تک ‌فوتونی از قلب ( Cardiac SPECT Gantry ) ، سازوکار و ساختار مکانیکی جدیدی و جمع و جوری برای دستگاه های مقطع نگاری تک فوتونی از قلب ارائه می نماید که از نوع گنتری های دارای مرکز دوران فیزیکی و واقعی بوده ، بیمار در وضعیت نیمه نشسته اسکن می شود و از دو دوربین اشعه گاما که با زاویه ثابت 90 درجه نسبت به یکدیگر واقع شده اند و نیمساز آن ها از مرکز دورانشان عبور می کند ، بهره می برد . این دو دوربین گاما می توانند از انواع مجهز به آشکارسازهای لوله تکثیر کننده فوتون یا آشکارسازهای حالت جامد باشند .

این گنتری دارای سه درجه آزادی برای تصویر برداری :

     1-1) یک محور حرکت دورانی که با سطح افق زاویه ای در حدود 30 درجه می سازد و دوربین های گاما حول محور فیزیکی آن حول بیمار دوران می نماید ( محور Ɵ ) .
     2-1) یک محور حرکت خطی شعاعی که منطبق بر نیمساز دو دوربین گاما واقع شده اسـت و توسط آن شعاع دوران دوربین ها حول بیمار قابل تغییر و تنظیم می باشـد ( محور R ) .
     3-1) یک محور حرکت خطی افقی که عمود بر راستای طولی گنتری و موازی با سطح زمین می باشد و قادر است موقعـیت مـرکز دوران مـحور Ɵ را در راسـتای افقی تغییر دهد (محور X) .
و دو درجه آزادی برای موقعیت دهی اولیه بیمار می باشد :
      1-2) یک محور حرکت خطی که با سطح افق زاویه ای در حدود 30 درجه ساخته و موازی محور دوران دوربین های گاما می باشد و توسط آن موقعیت قلب بیمار در میدان دید دوربین ها گاما قرار داده می شود ( محور Y ) .
     2-2) یک محور حرکت دورانی که می تواند زوایه پشتی صندلی را به میزان 10+/- درجه تغییر دهد ( محور α ) . بنابراین این درجۀ آزادی به نوعی قادر است موقعیت فاصله عمودی قلب بیمار تا سطح زمین را تغییـر دهـد . این محـور علی الخصوص در هنگام تغییـر وضعـیت بیمار از حالت طاق باز ( Supine ) به دمر ( Prone ) و برای تنظیم موقعیت پشتی صندلی جهت ممانعت از گیر کردن دوربین به پشتی صندلی بسیار مفید می باشد .

دستگاه مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی با سازوکار حرکتی و ساختار مکانیکال اوربیتال

گواهی ثبت اختراع

شماتیک / بلوگ دیاگرام / نقشه

مبدل حرارتی چگالشی هوشمند برای بویلرهای تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) ، از یک مبدل حرارتی گاز به مایع که در مسیر گازهای داغ خروجی از بویلر تاسیسات گرمایش مرکزی نصب می گردد ، استفاده نموده تا گرمای نهان گازهای داغ خروجی از بویلر را جذب و بازیافت نماید . این سامانه از یک سیستم کنترل هوشمند مجهز به یک ریزپردازنده بهره گیری کرده که قادر است سامانه را در شرایط بهینـه مدیریت و کنترل نماید .

    مبدل حرارتی چگالشی هوشمند برای بویلرهای تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) می تواند بر روی تاسیسات گرمایش مرکزی موجود و یا در حال احداث نصب شده و از طریق جذب انرژی نهان گازهای داغ خروجی از بویلر و بازیافت آن ها ، راندمان بویلرهای متداول فعلی را تا حداقل 95% افزایش دهد . این سامانه دارای هزینۀ اولیه ای بسیار پایین تر از تاسیسات چگالشی امروزی است . روش تامین آب سرد ورودی به مبدل حرارتی چگالشی هوشمند موضوع این اختراع بگونه ای است که مشکلات بویلرهای چگالشی فعلی را نداشته و مبدل حرارتی آن در جمیع شرایط با بالاترین راندمان ممکن ، تمامی انرژی ناشی از احتراق سوخت در بویلر را جذب می نماید . سامانۀ مبدل حرارتی چگالشی هوشمند با چگالش بخار آب و گازهای آلایندۀ خروجی از بویلر ، از ورود آنها به جو ممانعت به عمل آورده و بدین ترتیب موجب حفاظت از محیط زیست ، کاهش آلـودگی و پـدیدۀ وارونگی هوا می گردد .

سامانه مبدل چگالشی هوشمند برای بویلرهای تاسیسات گرمایشی با آب داغ
( شوفاژ )

گواهی ثبت اختراع

شماتیک / بلوگ دیاگرام / نقشه

       سامانۀ کنترل هوشمند دیجیتال با منطق  PID فازی برای سامانه های سرمایشی با سازوکار تبخیر آب ، از یک ریـزپـردازنده جـهت کنتـرل عملکـرد کولر های آبی بهره گیری می نماید و قادر است مصرف برق و آب کولرهـای آبی را در شرایط بهینـه مدیریت و کنترل نماید . در این سامانه مجموعه ای از سنسورها ، دما و رطوبت نسبی محیط داخل و دمای محیط خارج را اندازه گیری می نمایند . این دستگاه با بهره گیری از یک نرم افزار ویژه که بر اساس منطق فازی و کنترل  PID ، طراحی و اجرا شده است ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ سرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ برق و آب را به حداقل رساند  .از طرف دیگر کاربر دما و رطوبت نسبی مطلوب خود را بر روی سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تقویم شمسی جهت برنامه ریزی زمانی کنترل خودکار کولر ، انجام عملیات سرویس و نگهداری ، مدیریت مصرف آب و انرژی و . . . می باشد . یک مجموعۀ فرستنده / گیرنده بیسیم رادیوئی با بُردی در حدود 100 متر ، امکان کنترل از راه دور و ارسال فرمان های اصلی کولر را فراهم می آورد . ریزپردازنده با بهره گیری از اطلاعات دریافتی از سنسورهای دما و رطوبت ، تنظیمات شرایط محیطی مورد درخواست کاربر و تاریخ و زمان فعلی ، و برنامۀ زمانی تعریف شده توسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ سرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ برق و آب را به حداقل رساند  .

سامانه کنترل هوشمند دیجیتال با منطق PID فازی برای سامانه های سرمایشی با سازوکار تبخیر آب

گواهی ثبت اختراع

عکس محصول

سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف آب و انرژی کولر های آبی  ، از یک ریـزپـردازنده جـهت کنتـرل عملکـرد کولر های آبی بهره گیری می نماید . در این سامانه مجموعه ای از سنسورها ، دما و رطوبت نسبی محیط داخل و دمای محیط خارج را اندازه گیری می نمایند . از طرف دیگر کاربر دما و رطوبت نسبی مطلوب خود را بر روی سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تقویم شمسی جهت برنامه ریزی زمانی کنترل خودکار کولر ، انجام عملیات سرویس و نگهداری ، مدیریت مصرف آب و انرژی و . . . می باشد . یک مجموعۀ فرستنده / گیرنده بیسیم رادیوئی با بُردی در حدود 100 متر ، امکان کنترل از راه دور و ارسال فرمان های اصلی کولر را فراهم می آورد . ریزپردازنده با بهره گیری از اطلاعات دریافتی از سنسورهای دما و رطوبت ، تنظیمات شرایط محیطی مورد درخواست کاربر و تاریخ و زمان فعلی ، و برنامۀ زمانی تعریف شده توسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ سرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ برق و آب را به حداقل رساند  .

سامانه کنترل هوشمند و مدیریت مصرف آب و انرژی کولرهای آبی 

گواهی ثبت اختراع

عکس محصول

عکس پروژه

سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) از یک ریزپردازنده جهت کنترل عملکرد سامانه گرمایش بهره گیری می نماید . این سامانۀ کنترل هوشمند صرفاً هدایت ، کنترل و مدیریت تجهیزات مرکزی تاسیسات گرمایشی ( موتورخانه ) را بر عهده دارد . لذا تجهیزات جانبی نظیر رادیاتورهای گرمایش هوای ساختمان و . . . که خارج از محیط تاسیسات مرکزی بوده و در دیگر قسمت های مختلف ساختمان نصب شده اند می بایست توسط تجهیزات کنترلی موضعی ، نظیر شیرهای ترموستاتیک و . . . مدیریت و کنترل گردند .

در این سامانه مجموعه ای از سنسورهای دمای دیجیتال ، دمای آب در حالِ گردش در قسمت های مختلف سامانۀ گرمایشی و همچنین دمای هوای محیط خارج از ساختمان ( هوای آزاد ) را اندازه گیری می نمایند . از طرف دیگر کاربر صرفاً دمای آب گرم بهداشتی و دمای آب داغ رادیاتورهای شوفاژ را بر روی سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تقویم شمسی جهت برنامه ریزی زمانی کنترل خودکار سامانۀ گرمایشی ، انجام عملیات سرویس و نگهداری ، مدیریت مصرف انرژی و . . . می باشد . ریزپردازنده با بهره گیری از اطلاعات دریافتی از سنسورهای دما ، تنظیمات شرایط مورد درخواست کاربر و تاریخ و زمان فعلی ، و برنامۀ زمانی تعریف شده توسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ گرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژیِ حرارتی و الکتریکی را به حداقل رساند . بدین ترتیب در سامانۀ کنترل هوشمند مورد بحث ، ترموستات های الکترومکانیکال متداول و قدیمی حذف شده و جای خود را به رله های قدرتی خواهند داد که تحت کنترل ریزپردازنده ، طبق برنامه ریزی انجام شده ، و با توجه به فیدبک های بدست آمده از سنسورهای دمای دیجیتال و بر حسب ساعت و تقویم جاری عمل می نمایند .

در فصول سرد سال گرمایش فضای داخلی ساختمان ها اعم از مسکونی ، اداری ، کارگاهی و . . . به منظور فراهم ساختن آسایش و آرامش افرادی که در این محیط ها کار و زندگی می نمایند از دیرباز مد نظر مهندسین و طراحان سامانه های گرمایشی بوده و هست . همچنین تامین آب گرم بهداشتی جهت شستشو و استحمام در تمامی فصول سال یکی از نیاز های مهم و اساسی ساکنین هر ساختمان می باشد . در این راستا روش های مختلف و متنوعـی بـرای گرمـایش و تامیـن آب گـرم بهـداشتی ایـن محیـط ها ابـداع گردیـده است . استفـاده از سامـانه های گرمایشی مرکزی با آب داغ ( شوفاژ ) یکی از متداول ترین روش های گرمایش باشد .

سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژی تاسیسات گرمایش مرکزی با آب داغ
( شوفاژ )

گواهی ثبت اختراع

عکس محصول

عکس محصول

این اختراع مربوط است به روش و دستگاهی برای ایجاد هوای سرد و گرم در اتومبیل و ساختمانها که به کمک مجموعه­ ای از حسگرها، ریزپردازنده و عمل کننده­ ها کنترل می­ شود . سامانه هوشمند ، ساده، کارآ و کم هزینه تهویه مطبوع یکپارچه برای خودرو یا ساختمان که دارای مسـیر هوای گرم و سرد واحد است . جزء سرمـایشی آن از روش تبخیر آب چند مرحله­ ای با سیکل ترکیبـی و جزء گرمـایشی آن از مبدل حرارتی آب داغ - هوا استفاده می­ کند . با بکارگیری این سامانه در اتومبیل ، تامین آب آشامیدنی بهداشتی و خنک در فصول گرم سال برای سرنشینان خودرو مقدور خواهد بود . این سامانه قادر است رطوبت هوای خروجی را تنظیم نموده و از خشک شدن هوا ممانعت به عمل آورد . با بکارگیری صافی های ویژه با پوشش های نانو سیلوری و حذف هرگونه میکرو ارگانیسم های مضر ، بو ، ذرات معلق و آلودگی ، هوایی پاک و عاری از هر گونه آلودگی ، ذرات و . . . را تامین می­ نماید . با استفاده از دستگاه خوشبو کننده هوا ، تولید هوایی خوش رایحه و عاری از بوهای زاید را ممکن می­ سازد . مهمترین ویژگی سامانه تهویه مطبوع حاضر راندمان بسیار بالای آن و صرفه جوئی زیاد در مصرف انرژی می باشد . از طرف دیگر عدم استفاده از مواد و گازهای آلاینده که در سامانه های مشابه بکار گرفته می شود ، این اختراع را در رده تکنولوژی های نوین ، سبز  و دوستدار محیط زیست قرار می دهد .

سامانه تهویه مطبوع سرد و گرم با کنترل رایانه ای

گواهی ثبت اختراع

عکس محصول

  دستگاه قابل حمل دیجیتال برای تست کنتورهای آب یک ابزار قابل حمل توسط نفر برای تعیین دقت اندازه گیری و کنترل کیفی کارکرد کنتورهای آب خانگی تا سایز 1 اینچ در محل نصب شده و بدون نیاز به باز نمودن کنتور تحت آزمایش می باشد . این دستگاه طبق استاندارد بین المللی ISO 4064 - 3 طراحی شده و کلیه نیازمندیهای اساسی برای کنترل دقت اندازه گیری کنتور تحت آزمایش را برآورده می سازد . این دستگاه بر اساس مقایسه حجم آب قرائت شده توسط کنتور آب تحت آزمایش با یک مرجع اندازه گیری حجم دقیق در دبی هـای مشخص ( دبی اسمی ، دبی مینیمم و دبی ماکزیمم کنتور تحت آزمایش ) کار می نماید . دستگاه قابل حمل دیجیتال برای تست کنتورهای آب قادر است تا حجم آب عبور نموده و دبی لحظه ای آب را با دقت بسیار بالائی قرائت نموده و بصورت دیجیتال نمایش میدهد.همواره نیاز به وجود چنین سیستمی برای کنترل صحت و دقت عملکرد کنتورهای آب نصب شده در سایت مشترکان از جانب سازمان های آب و فاضلاب که تامین کننده و فروشندگان آب لوله کشیِ تصفیه شده و بهداشتی در شهر های مختلف می باشند ، احساس می گردید . چراکه عدم دقت و صحت عملکرد کنتورهای آب می تواند در دراز مدت ضررهای سنگین و هنگفتی را به سازمان های آب و فاضلاب و یا مشترکان آنها تحمیل نموده و در نهایت منجر به عدم بازگشت سرمایه گذاری سازمان های آب و فاضلاب و یا نارضایتی مشترکان گردد . اعتراض مشترکان نسبت به هزینه آب مصرفی خود مسئله است که تمامی سازمان های آب و فاضلاب با آن مواجه هستند . در اینگونه موارد اکثر مشترکان دلیل افزایش هزینه آب مصرفی خود را عدم دقت و صحت عملکرد کنتور آب خود دانسته و مایل هستند که دقت کنتور آب آنها در حضور خودشان آزمایش گردد . از طرف دیگر کاهش و یا افزایش غیر متعارف مصرف یک مشترک ، امکان بروز نشتی در سیستـم لوله کشی مصرف کننده ، خـرابی یا عـدم دقت کنتـور و یا دستـکاری آن را برای سـازمان های آب و فاضلاب قوت می بخشد که این موارد نیز با اندازه گیری دقت کنتور در محل نصب شده قابل پیگیری خواهد بود .

دستگاه قابل حمل دیجیتال برای تست کنتورهای آب