جدیدترین محصولات

محفظه های برودتی کرایوژنیک

محفظه های برودتی کرایوژنیک
محفظه های برودتی کرایوژنیک نیتروژن مایع. شرکت تحقیقات و توسعه صنعتی زانیج ، برای اولین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت محفظه های برودتی با دماهای تا منفی ۸۰ درجه سانتیگراد با استفاده از تکنیک کرایوژنیک(تبخیر مستقیم نیتروژن مایع)گردید .     Cryogenic Cooling Test Chambers      شرکت تحقیقات و توسعه صنعتی زانیج ، برای اولین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت محفظه های برودتی با …
ادامه مطلب

دستگاه تست شبیه ساز خوردگی ضدیخ

دستگاه تست شبیه ساز خوردگی ضدیخ
دستگاه تسـت یونیـورسال شبیـه ساز شـرایط خـوردگی مـایع خنـک کننده ( ضـد یخ ) موتـور انـواع خـودروهای مختلف ( Simulated Service Corrosion Testing of Engine Coolant ) مدل - PND۴۶۹۶ ZND ۲۰۱۷ SSCTEC مطابق با استاندارد ملی ایران INSO ۴۶۲۶ و استاندارد ASTM ۲۷۵۰ طراحی و ساخته شده است و کلیه الزامات و نیازمندی های قید شده در استاندارد های مذکور را پوشش می دهد .       Simulated …
ادامه مطلب

دستگاه یونیورسال تست لولای درب جانبی خودرو

دستگاه یونیورسال تست لولای درب جانبی خودرو
دستگاه تست یونیورسال مدل PND ۴۶۹۷ – ZND ۲۰۱۸ UHTS جهت انجام تست های عملکردی و دوام انواع لولاهای درب های خودرو های سواری ، طراحی و ساخته شده است . دستگاه مذکور امکان تست عملکردی ( اندازه گیری گشتاور لازم برای باز و بسته شدن لولاهای درب ، میزان افت لولا و درب ) و دوام انواع لولای درب های خودرو سواری را دارا می باشد . به عبات …
ادامه مطلب

سامانه بهبود کیفیت خواب

سامانه بهبود کیفیت خواب
این دستگاه تلفیقی از روش های غیر تهاجمی را برای درمان بی خوابی و بهبود خواب مورد استفاده قرار می دهد. سرمایش و گرمایش قسمت پیشانی (Frontal and/or Prefrontal Cortex Hypothermal Therapy)، نور درمانی (Light Therapy) و تحریک شنوایی (Auditory Stimulation)، روش های غیر تهاجمی بکار گرفته شده در این سامانه می باشند. این سامانه علاوه بر بهبود خواب، تأثیر بسزایی نیز در بهبود خلق و خو (Mood) و حافظه …
ادامه مطلب

دستگاه تست دوام یونیورسال انواع گردگیر پلوس خودرو ها مختلف

دستگاه تست دوام یونیورسال انواع گردگیر پلوس خودرو ها مختلف
دستـگاه تسـت دوام یونیـورسال انـواع گـردگیر پلـوس خـودروهـای مختـلف ، تحـت شـرایط محیطـی سرد ، گرم و ازون (Drive Shaft Duster Endurance Test System In Cold – Hot – Ozone Enviroment) مدل PND ۴۶۰۱ – ZND ۲۰۲۲ DSGETS مطابق با استاندارد IK-۵۴۱۰۷۰۰۰۴۴ طراحی و ساخته شده است و کلیه الزامات و نیازمندی های قید شده در استاندارد مذکور را پوشش می دهد .     Drive Shaft Duster Endurance Test …
ادامه مطلب

دستگاه تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس

دستگاه تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس
دستگاه تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس مدل PND ۴۶۰۰ – ZND ۲۰۲۱ TLTS V۱ امکان تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس خودروهای سواری که دارای ابعاد و مشخصات مشابه می باشند را دارا می باشد .     Tubes & Hoses Leakage Test System   دستگاه تست مورد نظر امکان تست نشتی شلنگ های سوخت و گردگیر های پلوس خودرو های سواری که …
ادامه مطلب

دستگاه تست عملکرد یونیورسال انواع کویل جرقه زنی موتور خودروهای سواری

دستگاه تست عملکرد یونیورسال انواع کویل جرقه زنی موتور خودروهای سواری
دستگاه تست عملکرد یونیورسال انواع کویل جرقه زنی موتور خودروهای سواری مدل PND ۴۶۰۱ – ZND ۲۰۲۲ ICFTS به منظور اندازه گیری پارامتر هایی همچون اندازه گیری مقادیر اندوکتانس و مقاومت سیم پیچ اولیه ، اندازه گیری زمان شارژ سیم پیچ اولیه ، اندازه گیری ولتاژ صعود ولتاژ ثانویه و اندازه گیری زمان ، جریان و انرژی جرقه ثانویه طراحی و ساخته شده است .     Ignition Coil Functional …
ادامه مطلب