انکودر دورانی مطلق (Absolute) با دقت ۰.۱ درجه با سیستم عملکرد مغناطیسی

Rotary Shaft Encoder

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده